ProWood är en arena för utveckling, utbyte och spridning av kunskap relevant för träindustrin. Fokus är industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

Målet med forskarskolan ProWood är att stödja innovation och ökad konkurrenskraft hos svensk träindustri.


Forskarskolan som startade 2014 är en gemensam satsning av Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen, Stiftelsen Träcentrum Nässjö och en rad företag. Vi finansieras av KK stiftelsen, deltagande företag, Träregion Småland samt deltagande lärosäten. Sedan starten har ett tiotal doktorander knutits till projektet som inledningsvis 2014 kallades ProWood och 2017 övergick till ProWood+.

Hur arbetar ProWood?

  • Forskningsprojekten formuleras gemensamt av industri och akademi
  • Utbildningen inkluderar kurser för att stödja doktorandens utveckling.
  • Doktoranden har handledare från både företag och lärosäte
  • Uppföljning, seminarier och studiebesök ingår i programmet

Vad innebär ProWood för deltagande företag?

  • Genom att kombinera kunskap om industriell produktframtagning och träindustrins särskilda behov kan forskarskolan bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i företagen 
  • Vägen mot målet är minst lika intressant: Nya kontakter och samarbeten, spin-off projekt, examensarbeten, etc.

Vad innebär ProWood för doktoranden?

  • Kombination av utbildning på forskarnivå med praktiskt arbete i företag
  • Ingå i en forskarmiljö med flera doktorander, företag och seniora forskare
  • Fördjupad insikt om träindustrins villkor och utvecklingsmöjligheter.
  • Utvecklade industriella kontakter

Projektparter